O PLACÓWCE:

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 24

Z ODDZIAŁAMI: INTEGRACYJNYM I SPECJALNYM

W RACIBORZU

 

Propagujemy i urzeczywistniamy integrację dzieci niepełnosprawnych ze społeczeństwem opartą na współistnieniu, współpracy i partnerstwie we wszystkich relacjach życia społecznego.

Tworzymy sprzyjające warunki, dzięki którym dzieci niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w codziennym życiu w jak najszerszym wymiarze.

Propagujemy myślenie wolne od stereotypów oraz błędnych przekonań o osobach niepełnosprawnych.

Kształtujemy świadomość ekologiczną młodego pokolenia.

Przygotowujemy do przyszłości

 

 • W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały przedszkolne w zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności dziecka. Dwa oddziały integracyjne, jeden specjalny i jeden zwykły dla dzieci trzy i czteroletnich.

  Od września 2006 roku w placówce prowadzone są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  Zajęciami tymi objęte są dzieci od kilku miesięcy do 7 lat z różnorodnymi dysfunkcjami, posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zespół specjalistów w przedszkolu opracowuje kierunki działania, indywidualny program wczesnego wspomagania, nawiązuje współpracę z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do potrzeb, analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i rodzinie.
  Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
  w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

  Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej.
  Zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu pomagają:
  - zapobiegać pogłębianiu się niepełnosprawności,
  - zapobiegać izolacji rodziny,
  - przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole we właściwym czasie,
  - rodzinie w akceptacji niepełnosprawnego dziecka oraz wypełnianiu zadań opiekuńczo-rehabilitacyjnych w domu,
  - pozwolić na osiągnięcie samodzielności życiowej odpowiedniej do wieku rozwojowego,
  - umocnić więzi rodzinne.

 • W przedszkolu funkcjonują cztery grupy wiekowe w zależności od wieku dziecka i stopnia niepełnosprawności:
  - Grupa najmłodsza trzy i czterolatków licząca do 25 dzieci.
  - Grupa integracyjna pięciolatków licząca do 20 dzieci w tym 15 dzieci zdrowych i 5 niepełnosprawnych ruchow

- Grupa integracyjna sześciolatków licząca do 20 dzieci w tym 15 dzieci zdrowych i do 5 niepełnosprawnych, słabo słyszące, słabo widzące, z niepełnosprawnością ruchową,

- Grupa specjalna licząca do 10 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu upośledzenia umiarkowanego, autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30. Zaś praca w grupach wiekowych następuje od 8.00 do 15.00 - we wcześniejszych i późniejszych godzinach dzieci przebywają w grupie mieszanej pozostającej pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 • Raz w tygodniu wszystkie dzieci niepełnosprawne w grupie specjalnej uczestniczą w terapii grupowej prowadzonej przez logopedę i psychologa. Ponadto dzieci niepełnosprawne objęte są diagnozą i indywidualną terapią logopedyczną i psychologiczną.
 • Na podstawie skierowania lekarskiego dzieci grupowane są ze względu na wadę postawy do grupy dyspanseryjnej uczestniczącej w gimnastyce korekcyjnej.
 • Prowadzone są we wszystkich grupach zajęcia rytmiczne, dzieci uczą się piosenek i tańców.
 • W ciekawy i zabawowy sposób dzieci zaznajamiają się ze słownictwem w języku angielskim.
 • Sześciolatki uczestniczą w lekcji religii.
 • Prowadzone są lekcje biblioteczne dla sześciolatków oraz regularnie odbywa się prezentacja nowości czytelniczych. Dzieci biorą udział w spotkaniach autorskich ze znanymi pisarzami. Uczestniczą w konkursach organizowanych przez bibliotekę i są często ich laureatami.
 • W ramach realizacji autorskiego programu regionalnego "Racibórz moje miasto" prowadzone są lekcje muzealne, organizowany jest Konkurs Wiedzy o Raciborzu,
 • Ze względu na specyfikę placówki, która posiada certyfikat ISO14001 został opracowany i jest realizowany autorski program ekologiczny "Ekoludek". Dzieci wiedzą jak dbać o środowisko naturalne, jak segregować śmieci, co robić by ich nie pomnażać. Nasze przedszkole jest wielokrotnym laureatem konkursu na zbiórkę makulatury, zaś w placówce organizowane są liczne konkursy ekologiczne.
 • Realizowany jest autorski programu zapobiegania agresji.
 • Utrzymywana jest współpraca z placówką o podobnej specyfice w Opawie, wspólpracujemy z przedszkolem na Węgrzech.
 • Realizowana jest polityka środowiskowa Miasta Racibórz w ramach certyfikatu ISO 14001.
 • Przedszkole bierze udział w licznych konkursach i przeglądach organizowanych dla dzieci
 • W każdym roku szkolnym dzieci wyjeżdżają na wycieczki. I tak zwiedziły już Pszczynę, jeździły kolejką wąskotorową w Rudach, poznały leśne dukty w Oborze i Rudach, zapoznały się z życiem w dawnych czasach i bawiły się z dziećmi czeskimi w Opawie. W czasie wyjść z przedszkola dzieci poznają liczne zakłady pracy, zaznajamiają się z różnymi rodzajami zawodów.
 • Organizowane są tradycyjnie: Bal Duszków, Bal Karnawałowy, Mikołaj, spotkanie z policjantem, spotkanie ze strażakiem, spotkanie z górnikiem, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka.
 • Nasze przedszkole często uczestniczy w spektaklach teatralnych w wykonaniu profesjonalnych aktorów, ale również młodzieży i dzieci współpracujących z naszą placówką np.: młodzieży "Mechanika", młodzieży ze schroniska dla nieletnich, dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, dzieci Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Nasi podopieczni biorą corocznie udział w Bajtel Gali organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych, tworzymy własne przedstawienia dla dzieci i dorosłych. Uczestniczymy z dziećmi w koncertach muzycznych wychowanków PSM w Raciborzu.
 • We wszystkich uroczystościach biorą udział rodzice, a także zapraszani są na zajęcia otwarte, w których aktywnie uczestniczą.
 • Prowadzone są warsztaty dla rodziców, zapoznając ich z metodami jakimi pracujemy z dziećmi a które do wykorzystania są również w życiu rodzinnym dziecka.
 • Dla chętnych rodziców dzieci niepełnosprawnych działa grupa wsparcia, w której omawiane są problemy związane z niepełnosprawnością dziecka.
 • W każdy wtorek prowadzone są zajęcia Metodą Ruchu Rozwijajacego wg Weroniki Sherborne.
 • Placówka realizowała projekt unijny w ramach PHARE pt. Integracja bez granic,projekt "Rośniemy razem" w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznejn2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska oraz  " Zacznij od przedszkola" .
 • Przedszkole współpracuje czynnie z placówkami i instytucjami wspierającymi rozwój dziecka.
 • W placówce częstymi gośćmi są studenci i wolontariusze.
 • Organizowane są zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

   


SPOSÓB REKRUTACJI:

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 roku życia, w wyjątkowych przypadkach od 2,5 roku, zaś dzieci niepełnosprawne mogą przebywać do 8 roku życia.

Nabór następuje drogą elektroniczną. Logować można się za pomocą łącza na naszej stronie internetowej  w zakładce - Rekrutacja. Aplikacja uruchamiana jest w momencie faktycznego naboru.Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Objęte są dwumiesięczną obserwacją, po której działający w placówce Zespół Wychowawczy może wnioskować do dyrektora o przeniesienie dziecka do innej grupy.

Do grupy specjalnej przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu do umiarkowanego, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do grupy integracyjnej przyjmowanych jest do pięciu dzieci niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową, słabo słyszące, słabo widzące.

W grupach integracyjnych w czasie zajęć dydaktycznych pracuje z dziećmi dwóch nauczycieli. Dzieci objęte są terapią grupową i indywidualną psychologa i logopedy. Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkolnym, zintegrowane są ze środowiskiem całego przedszkola.
 

Nabór do wczesnego wspomagania trwa przez cały rok na bieżąco.

   


WSPÓŁPRACA:

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców śląskich w Raciborzu
Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu
Materska Skola 17 listopadu Opava
Powiatowa i Miejska Biblioteka w Raciborzu
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
Sąd Rejonowy w Raciborzu
Ośrodek dla dzieci z Autyzmem "Synapsis" w Warszawie
Stowarzyszenie "Persona"
Raciborski Portal Internetowy
Zespół Szkół Sportowych w Raciborzu
Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Przedsiębiorstwo Komunalne w Raciborzu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Raciborzu
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Raciborzu
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu
Euroregion Silesia w Raciborzu
Fundacja Ekologiczna "Silesia" w Katowicach

 

     

Przedszkole 24 Wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja RaciborskieMedia.pl